Audi A4: Obsługa

Najlepiej nacisnąć przycisk [AUTO] i nastawić temperaturę na 22 C.

Rys. 91 Automatyczny układ klimatyzacji: elementy obsługi
Rys. 91 Automatyczny układ klimatyzacji: elementy obsługi

Rys. 92 Komfortowy uktad klimatyzacji 3-strefowy#: elementy obsługi
Rys. 92 Komfortowy uktad klimatyzacji 3-strefowy#: elementy obsługi

Funkcje włącza się/wyłącza po naciśnięciu przycisków. Regulatorem nastawia się temperaturę, dmuchawę, strumienie powietrza i ogrzewanie/ wentylowanie* siedzeń. Dioda w odpowiednim przycisku świeci się, kiedy funkcja jest włączona. Ustawienia zostaną na kilka sekund pokazane na wyświetlaczu w radiu lub w MMI*.

W komfortowym układzie klimatyzacji 3-strefowym* można oddzielnie nastawić stronę kierowcy i przedniego pasażera. Ustawienia zostaną dodatkowo pokazane na wyświetlaczu układu klimatyzacji.

(OFF) Włączanie/wyłączanie układu klimatyzacji

Układ klimatyzacji włącza się/wyłącza przyciskiem (OFF). Zostanie on również wyłączony po naciśnięciu pokrętła lub dowolnego przycisku Przy wyłączonym układzie klimatyzacji, dopływ pwoietrza z zewnątrz zostanie zablokowany.

(AC) W ł ą c z a n i e / w y ł ą c z a n i e trybu chłodzenia

Przy wyłączonym trybie chłodzenia, powietrze nie jest chłodzone ani osuszane. W ten sposób szyby mogą zaparować. Przy temperaturach zewnętrznych w zakresie ujemnym, układ chłodzenia wyłącza się automatycznie.

Włączanie/wyłączanie
zamkniętego obiegu powietrza

W zamkniętym obiegu powietrza, powietrze we wnętrzu samochodu jest cyrkulowane i filtrowane. W ten sposób, w znacznej mierze układ zabezpiecza przed dostępem zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do wnętrza samochodu. Podczas przejazdu przez tunele albo w korkach ulicznych najlepiej włączyć zamknięty obieg powietrza

Zamknięty obieg powietrza zostaje wyłączony po naciśnięciu przycisku (ADTO) lub .


(AUTO) Włączanie trybu automatycznego

Tryb automatyczny zapewnia stałe temperatury we wnętrzu samochodu. Temperatura, objętość i strumienie powietrza są regulowane automatycznie.

Nastawianie temperatury

Temperaturę można nastawiać w zakresie +16 C do +28 C. Poza tym zakresem, na wyświetlaczu radia lub MMI* pojawia się Iow albo high.

W obu położeniach skrajnych układ klimatyzacji p r a c u j e ciągle z maksymalną wydajnością chłodzenia lub grzania. Regulacja temperatury nie jest wtedy możliwa.

Nastawianie dmuchawy


Przepływ powietrza wypływającego z dmuchawy można dopasować ręcznie, w zależności od potrzeb. Aby dmuchawę można było regu- ^ lować automatycznie, nacisnąć przycisk (AUTO).

Nastawianie strumieni
powietrza

Można nastawić ręcznie, z którego wylotu powietrze ma wypływać.

Aby strumienie powietrza można było regulować automatycznie, nacisnąć przycisk (AUTO).

Nastawianie ogrzewania/wentylowania
siedzeń*

W położeniu 0, ogrzewanie/wentylowanie siedzenia jest wyłączone.

Ogrzewanie siedzeń dla obu zewnętrznych tylnych siedzeń* jest regulowane pokrętłem w konsoli środkowej z tyłu.

WŁączanie/wyŁączanie
rozmrażania

Przednia szyba i szyby boczne zostają rozmrożone lub osuszone możliwie szybko. Maksymalny strumień powietrza wypływa zazwyczaj z wylotów poniżej przedniej szyby. Zamknięty obieg powietrza zostanie wyłączony. Regulacja temperatury następuje automatycznie.

Po naciśnięciu przycisku (AUTO] rozmrażanie zostanie wyłączone.

Włączanie/wyłączanie
ogrzewania tylnej szyby

Ogrzewanie tylnej szyby działa tylko podczas pracy silnika i zostaje automatycznie wyłączone w zależności od temperatury zewnętrznej, po 10 do 20 minutach.

Aby ogrzewanie tylnej szyby włączyć na stałe, nacisnąć przycisk ()
i przytrzymać dłużej, niż 2 sekundy. Opcja zostanie zapamiętana do chwili wyłączenia zapłonu.

Wyloty powietrza

Pokrętłami można otwierać i zamykać środkowe i zewnętrzne wyloty powietrza w kokpicie. Dźwignią można zmieniać kierunek wypływu powietrza z wylotów.

W komfortowym układzie klimatyzacji 3-strefowym* temperaturę powietrza z tyłu można regulować, obracając prawym pokrętłem w kierunku czerwonym lub niebieskim, na cieplej lub zimniej.

UWAGA!

Zamkniętego obiegu powietrza nie należy pozostawiać włączonego przez dłuższy czas, ponieważ wtedy nie dopływa świeże powietrze i przy włączonym trybie chłodzenia szyby mogą ulec zaparowaniu - niebezpieczeństwo wypadku!

Ostrożnie!

Aby nie uszkodzić elementów grzejnych, nie naciskać kolanami poduszki siedzenia ani nie obciążać jej punktowo w inny sposób.

Informacja

Ogrzewanie siedzenia działa tylko wtedy, kiedy siedzenie zostanie obciążone. Takie obciążenie z powodu pozostawionych przedmiotów może być ewentualnie wystarczające do włączenia się ogrzewania siedzeń.

Opis

Układ klimatyzacji ogrzewa, chłodzi i osusza powietrze we wnętrzu samochodu. Uktad działa najskuteczniej, kiedy okna i odsuwany dach panoramiczny* są zam ...

Ustawienia podstawowe

Ustawienia podstawowe układu ktimatyzacji przeprowadza się w radiu lub w systemie MMI*. Wybrać: przycisk funkcji (CAR] > przycisk sterujący Klima. Au ...

Zobacz tez:

Płyn hamulcowy
Rys. 227 Przedział silnikowy: oznaczenia na zbiorniku płynu hamulcowego Sprawdzanie poziomu ptynu hamulcowego Poziom plynu hamulcowego musi się znajdować między znakami MIN s MAX. Jeżeli jednak poziom płynu z ...

Wyłączanie tempomatu
Do dyspozycji jest kilka sposobów wyłączania tempomatu: Nacisnąć krótko dźwignię tempomatu do przodu 6. Lub Zahamować. Lub Nacisnąć krótko ...

Obsługa połączeń przychodzących
W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest poniższy ekran i rozlega się sygnał akustyczny. Odbieranie połączenia Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki na kierow ...

Categorie