Audi A4: Obsługa

Najlepiej nacisnąć przycisk [AUTO] i nastawić temperaturę na 22 C.

Rys. 91 Automatyczny układ klimatyzacji: elementy obsługi
Rys. 91 Automatyczny układ klimatyzacji: elementy obsługi

Rys. 92 Komfortowy uktad klimatyzacji 3-strefowy#: elementy obsługi
Rys. 92 Komfortowy uktad klimatyzacji 3-strefowy#: elementy obsługi

Funkcje włącza się/wyłącza po naciśnięciu przycisków. Regulatorem nastawia się temperaturę, dmuchawę, strumienie powietrza i ogrzewanie/ wentylowanie* siedzeń. Dioda w odpowiednim przycisku świeci się, kiedy funkcja jest włączona. Ustawienia zostaną na kilka sekund pokazane na wyświetlaczu w radiu lub w MMI*.

W komfortowym układzie klimatyzacji 3-strefowym* można oddzielnie nastawić stronę kierowcy i przedniego pasażera. Ustawienia zostaną dodatkowo pokazane na wyświetlaczu układu klimatyzacji.

(OFF) Włączanie/wyłączanie układu klimatyzacji

Układ klimatyzacji włącza się/wyłącza przyciskiem (OFF). Zostanie on również wyłączony po naciśnięciu pokrętła lub dowolnego przycisku Przy wyłączonym układzie klimatyzacji, dopływ pwoietrza z zewnątrz zostanie zablokowany.

(AC) W ł ą c z a n i e / w y ł ą c z a n i e trybu chłodzenia

Przy wyłączonym trybie chłodzenia, powietrze nie jest chłodzone ani osuszane. W ten sposób szyby mogą zaparować. Przy temperaturach zewnętrznych w zakresie ujemnym, układ chłodzenia wyłącza się automatycznie.

Włączanie/wyłączanie
zamkniętego obiegu powietrza

W zamkniętym obiegu powietrza, powietrze we wnętrzu samochodu jest cyrkulowane i filtrowane. W ten sposób, w znacznej mierze układ zabezpiecza przed dostępem zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do wnętrza samochodu. Podczas przejazdu przez tunele albo w korkach ulicznych najlepiej włączyć zamknięty obieg powietrza

Zamknięty obieg powietrza zostaje wyłączony po naciśnięciu przycisku (ADTO) lub .


(AUTO) Włączanie trybu automatycznego

Tryb automatyczny zapewnia stałe temperatury we wnętrzu samochodu. Temperatura, objętość i strumienie powietrza są regulowane automatycznie.

Nastawianie temperatury

Temperaturę można nastawiać w zakresie +16 C do +28 C. Poza tym zakresem, na wyświetlaczu radia lub MMI* pojawia się Iow albo high.

W obu położeniach skrajnych układ klimatyzacji p r a c u j e ciągle z maksymalną wydajnością chłodzenia lub grzania. Regulacja temperatury nie jest wtedy możliwa.

Nastawianie dmuchawy


Przepływ powietrza wypływającego z dmuchawy można dopasować ręcznie, w zależności od potrzeb. Aby dmuchawę można było regu- ^ lować automatycznie, nacisnąć przycisk (AUTO).

Nastawianie strumieni
powietrza

Można nastawić ręcznie, z którego wylotu powietrze ma wypływać.

Aby strumienie powietrza można było regulować automatycznie, nacisnąć przycisk (AUTO).

Nastawianie ogrzewania/wentylowania
siedzeń*

W położeniu 0, ogrzewanie/wentylowanie siedzenia jest wyłączone.

Ogrzewanie siedzeń dla obu zewnętrznych tylnych siedzeń* jest regulowane pokrętłem w konsoli środkowej z tyłu.

WŁączanie/wyŁączanie
rozmrażania

Przednia szyba i szyby boczne zostają rozmrożone lub osuszone możliwie szybko. Maksymalny strumień powietrza wypływa zazwyczaj z wylotów poniżej przedniej szyby. Zamknięty obieg powietrza zostanie wyłączony. Regulacja temperatury następuje automatycznie.

Po naciśnięciu przycisku (AUTO] rozmrażanie zostanie wyłączone.

Włączanie/wyłączanie
ogrzewania tylnej szyby

Ogrzewanie tylnej szyby działa tylko podczas pracy silnika i zostaje automatycznie wyłączone w zależności od temperatury zewnętrznej, po 10 do 20 minutach.

Aby ogrzewanie tylnej szyby włączyć na stałe, nacisnąć przycisk ()
i przytrzymać dłużej, niż 2 sekundy. Opcja zostanie zapamiętana do chwili wyłączenia zapłonu.

Wyloty powietrza

Pokrętłami można otwierać i zamykać środkowe i zewnętrzne wyloty powietrza w kokpicie. Dźwignią można zmieniać kierunek wypływu powietrza z wylotów.

W komfortowym układzie klimatyzacji 3-strefowym* temperaturę powietrza z tyłu można regulować, obracając prawym pokrętłem w kierunku czerwonym lub niebieskim, na cieplej lub zimniej.

UWAGA!

Zamkniętego obiegu powietrza nie należy pozostawiać włączonego przez dłuższy czas, ponieważ wtedy nie dopływa świeże powietrze i przy włączonym trybie chłodzenia szyby mogą ulec zaparowaniu - niebezpieczeństwo wypadku!

Ostrożnie!

Aby nie uszkodzić elementów grzejnych, nie naciskać kolanami poduszki siedzenia ani nie obciążać jej punktowo w inny sposób.

Informacja

Ogrzewanie siedzenia działa tylko wtedy, kiedy siedzenie zostanie obciążone. Takie obciążenie z powodu pozostawionych przedmiotów może być ewentualnie wystarczające do włączenia się ogrzewania siedzeń.

Opis

Układ klimatyzacji ogrzewa, chłodzi i osusza powietrze we wnętrzu samochodu. Uktad działa najskuteczniej, kiedy okna i odsuwany dach panoramiczny* są zam ...

Ustawienia podstawowe

Ustawienia podstawowe układu ktimatyzacji przeprowadza się w radiu lub w systemie MMI*. Wybrać: przycisk funkcji (CAR] > przycisk sterujący Klima. Au ...

Zobacz tez:

Wprowadzenie
Prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa, w razie zderzenia lub dachowania, najbardziej skutecznie redukuje przemieszczanie się pasażera. Ogranicza to ryzyko doznania obrażenia o elementy wnętrza pojazdu lub wyrzucenie z pojazdu. ...

Wyłączanie automatyczne
Wskazówka: Jeżeli prędkość obrotowa silnika spadnie do zbyt niskiego poziomu, na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się komunikat zalecający zmianę biegu na niższy (wyłącznie mechaniczna skrzynia biegów). Jeżeli nie wykonasz tego po ...

Opuszczanie miejsca parkingowego
Aby aktywny asystent parkowania zapewnił wsparcie podczas opuszczania miejsca parkingowego należy parkować pojazd za pomocą aktywnego asystenta parkowania. ogra ...

Categorie