Fiat Croma: Trip computer

W "Trip computer" możliwe jest ukazywanie na wyświetlaczu wielkości odpowiadających stanowi funkcjonowania samochodu.

Funkcja ta składa się z "General trip" odpowiadającej kompletnej podróży samochodem i z "Trip B", która gdy znajduje się w trybie ON, odpowiada okresowej podróży samochodem. Ta ostatnia funkcja zawiera się (jak przedstawia poniższy grafik) wewnątrz podróży kompletnej. Obie funkcje można resetować. W "General trip" wyświetlane są wielkości odpowiadające: Autonomii (Zasi ęg samochodu), Distanza percorsa (Przebyta odległość), Consumo medio (Średnie zużycie paliwa), Consumo istantaneo (Chwilowe zużycie paliwa), Velocita media (Średnia prędkość), Tempo di viaggio (Czas podróży - czas trwania jazdy). W "Trip B" wyświetlane są wielkości odpowiadające: Distanza percorsa B (Przebyta odległość B), Consumo medio B (Średnie zużycie paliwa B), Velocita media (Prędkość średnia B), Tempo viaggio B (Czas podróży B - czas trwania jazdy). W "Trip B" funkcję można wyłączyć.

Procedura rozpoczynająca podróż (reset)

Aby rozpoczą nową podróż monitorowaną przez "General trip", przy kluczyku w położeniu ON, nacisnąć przycisk  
na prawej dświgni pod kierownicą w trybie (patrz rozdział "Przyciski
sterujące wyświetlaczem").

Procedura rozpoczynająca podróż (reset)


Operacja reset wykonana w obecności odpowiedniego ekranu "General trip" umożliwia wyzerowanie wielkości również w "Trip B", natomiast .wykonana w obecności odpowiedniego ekranu "Trip B" umożliwia wyzerowanie odpowiednich wielkości tylko tej funkcji.

OSTRZEŻENIE Wielkości Autonomia (Zasięg samochodu) nie można wyzerować.

Można wyjść z trybu TRIP poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku MODE ().


nacisnąć poniżej dwóch sekund
przycisk "TRIP".

nacisnąć powyżej dwóch sekund
przycisk "TRIP".

Informacje w "Trip computer" ukazane są w sposób sekwencyjny zgodnie z poniższym schematem:

Procedura rozpoczynająca podróż (reset)


Trip computer


Po wykonaniu reset w "Trip" za pomocą naciśnięcia przycisku w trybie na wyświetlaczu ukażą się
następujące funkcje:

Trip computer


Automia (Zasięg) = wskazuje ilość kilometrów (lub mil), którą można jeszcze przejechać na paliwie znajdującym się w zbiorniku, po hipotetycznym przyjęciu utrzymania tego samego stylu jazdy. Na wyświetlaczu ukaże się wskazanie "- - - -" po zweryfikowaniu następujących przypadków:

W tym przypadku przed "- - - -" ukaże się wskazanie "Necessario rifornimento" (Koniecznie napełnić zbiornik paliwa) (komunikat ukaże się także jeżeli nie jest się w trybie Trip Computer);

Distanza percorsa (Przejechany dystans) = wskazuje ilość kilometrów (lub mil) przejechaną przez samochód od ostatniego wyzerowania (*).

Consumo medio (Średnie zużycie paliwa) = wskazuje średnie zużycie paliwa od ostatniego wyzerowania (*) i może być wyrażone w l/100 km, km/l lub mpg.

Consumo istantaneo (Chwilowe zużycie paliwa) = wskazuje zmieniające się uaktualniane ciągle zużycia paliwa co około jedną sekundę i może być wyrażone w l/100 km, km/l lub mpg. W przypadku  postóju samochodu z silnikiem pracującym na wyświetlaczu ukaże się wskazanie "- - - -". Gdy samochód ruszy ukaże się ponownie sygnalizacja chwilowego zużycia paliwa.

Velocita media (Średnia prędkość) = wskazuje wartość średniej prędkości samochodu w funkcji ogólnego czasu od ostatniego wyzerowania (*) i może być wyrażona w km/h lub mph.

Tempo di viaggio (Czas podróży) = czas trwania podró ży od ostatniego wyzerowania (*).

(*) Wyzerowanie może być:

OSTRZEŻENIE w przypadku braku informacji, wszystkie wielkości w Trip computer wizualnie wskażą "- - - -" w miejsce wartości. Gdy zostaną przywrócone warunki normalnego funkcjonowania, obliczanie różnych wielkości rozpocznie znów zostaną przywrócone w sposób regularny, bez wyzerowania wartości (*).

OSTRZEŻENIE Po wymontowaniu/zamontowaniu akumulatora, niektóre wyświetlane wartości będą równe "- - - -", do momentu, gdy nie będą dostępne istotne dane dla ich obliczenia.

REGULACJA PODŚWIETLENIA ZESTAWU WSKAźNIKÓW, WYŚWIETLACZA I PRZYCISKÓW STERUJąCYCH (REOSTAT PODŚWIETLENIA)

Funkcja ta umożliwia, przy włączonych światłach zewnętrznych, regulację (ściemnianie / rozjaśnianie) podświetlenia grafiki/ wyświetlacza w zestawie wskaśników i klimatyzacji automatycznej dwustrefowej (gdzie przewidziano).

Aby wyregulować, wykonać to następująco:

REGULACJA PODŚWIETLENIA ZESTAWU WSKAźNIKÓW, WYŚWIETLACZA I PRZYCISKÓW STERUJąCYCH (REOSTAT PODŚWIETLENIA)


WIZUALNE UKAZANIE INTERWENCJI WYłąCZNIKA BEZWłADNOŚCIOWEGO BLOKUJąCEGO ZASILANIE PALIWEM

Wyświetlacz pokazany na rysunku
pojawia się automatycznie w przypadku interwencji wyłącznika bezwładnościowego blokującego zasilanie paliwem w wyniku zderzenia o określonej energii.

Wyłącznik przerywa zasilanie paliwem silnik.

Patrz opis w rozdziale "Wyłącznik bezwładnościowy blokujący zasilanie paliwem".

UWAGA

Jeżeli po ukazaniu komunikatu wyczuwalny jest zapach paliwa lub widoczne są wycieki z układu zasilania silnika, nie włączać wyłącznika, aby unikną ryzyka pożaru.

Wyjście z menu (uscita menu)

Jest to ostatnia funkcja zamykająca cykl ustawień występujących na ekranie menu początkowego. ...

Siedzenia

...

Zobacz tez:

Blokowanie i odblokowanie drzwi, odblokowanie pokrywy bagażnika oraz funkcji powiązanych z kluczykiem
Drzwi Użyć mechanicznego kluczyka ( S. 139), by wykonać nastę- pujące czynności: Zablokowanie wszystkich drzwi Zamykanie okien i okna dachowego (obrócić i przytrzymać)* Odblokowanie wszyst ...

Ekran wiadomości
Wybranie pozycji "Dalej" lub "Poprzedni" spowoduje wyświetlenie poprzedniej lub następnej wiadomości. Jeśli wiadomość jest zbyt długa, należy wybrać pozycję "Czytaj dalej", aby wyświetli ...

Osłony piast kot
Osłony piast kół muszą zostać zdjęte, aby uzyskać dostęp do śrub. Rys. 241 Zmiana koła: zdejmowanie osłony piasty Zdejmowanie Wsunąć hak do zdejmowania (narzędzia samoc ...

Categorie