Fiat Croma: Trip computer

W "Trip computer" możliwe jest ukazywanie na wyświetlaczu wielkości odpowiadających stanowi funkcjonowania samochodu.

Funkcja ta składa się z "General trip" odpowiadającej kompletnej podróży samochodem i z "Trip B", która gdy znajduje się w trybie ON, odpowiada okresowej podróży samochodem. Ta ostatnia funkcja zawiera się (jak przedstawia poniższy grafik) wewnątrz podróży kompletnej. Obie funkcje można resetować. W "General trip" wyświetlane są wielkości odpowiadające: Autonomii (Zasi ęg samochodu), Distanza percorsa (Przebyta odległość), Consumo medio (Średnie zużycie paliwa), Consumo istantaneo (Chwilowe zużycie paliwa), Velocita media (Średnia prędkość), Tempo di viaggio (Czas podróży - czas trwania jazdy). W "Trip B" wyświetlane są wielkości odpowiadające: Distanza percorsa B (Przebyta odległość B), Consumo medio B (Średnie zużycie paliwa B), Velocita media (Prędkość średnia B), Tempo viaggio B (Czas podróży B - czas trwania jazdy). W "Trip B" funkcję można wyłączyć.

Procedura rozpoczynająca podróż (reset)

Aby rozpoczą nową podróż monitorowaną przez "General trip", przy kluczyku w położeniu ON, nacisnąć przycisk  
na prawej dświgni pod kierownicą w trybie (patrz rozdział "Przyciski
sterujące wyświetlaczem").

Procedura rozpoczynająca podróż (reset)


Operacja reset wykonana w obecności odpowiedniego ekranu "General trip" umożliwia wyzerowanie wielkości również w "Trip B", natomiast .wykonana w obecności odpowiedniego ekranu "Trip B" umożliwia wyzerowanie odpowiednich wielkości tylko tej funkcji.

OSTRZEŻENIE Wielkości Autonomia (Zasięg samochodu) nie można wyzerować.

Można wyjść z trybu TRIP poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku MODE ().


nacisnąć poniżej dwóch sekund
przycisk "TRIP".

nacisnąć powyżej dwóch sekund
przycisk "TRIP".

Informacje w "Trip computer" ukazane są w sposób sekwencyjny zgodnie z poniższym schematem:

Procedura rozpoczynająca podróż (reset)


Trip computer


Po wykonaniu reset w "Trip" za pomocą naciśnięcia przycisku w trybie na wyświetlaczu ukażą się
następujące funkcje:

Trip computer


Automia (Zasięg) = wskazuje ilość kilometrów (lub mil), którą można jeszcze przejechać na paliwie znajdującym się w zbiorniku, po hipotetycznym przyjęciu utrzymania tego samego stylu jazdy. Na wyświetlaczu ukaże się wskazanie "- - - -" po zweryfikowaniu następujących przypadków:

W tym przypadku przed "- - - -" ukaże się wskazanie "Necessario rifornimento" (Koniecznie napełnić zbiornik paliwa) (komunikat ukaże się także jeżeli nie jest się w trybie Trip Computer);

Distanza percorsa (Przejechany dystans) = wskazuje ilość kilometrów (lub mil) przejechaną przez samochód od ostatniego wyzerowania (*).

Consumo medio (Średnie zużycie paliwa) = wskazuje średnie zużycie paliwa od ostatniego wyzerowania (*) i może być wyrażone w l/100 km, km/l lub mpg.

Consumo istantaneo (Chwilowe zużycie paliwa) = wskazuje zmieniające się uaktualniane ciągle zużycia paliwa co około jedną sekundę i może być wyrażone w l/100 km, km/l lub mpg. W przypadku  postóju samochodu z silnikiem pracującym na wyświetlaczu ukaże się wskazanie "- - - -". Gdy samochód ruszy ukaże się ponownie sygnalizacja chwilowego zużycia paliwa.

Velocita media (Średnia prędkość) = wskazuje wartość średniej prędkości samochodu w funkcji ogólnego czasu od ostatniego wyzerowania (*) i może być wyrażona w km/h lub mph.

Tempo di viaggio (Czas podróży) = czas trwania podró ży od ostatniego wyzerowania (*).

(*) Wyzerowanie może być:

OSTRZEŻENIE w przypadku braku informacji, wszystkie wielkości w Trip computer wizualnie wskażą "- - - -" w miejsce wartości. Gdy zostaną przywrócone warunki normalnego funkcjonowania, obliczanie różnych wielkości rozpocznie znów zostaną przywrócone w sposób regularny, bez wyzerowania wartości (*).

OSTRZEŻENIE Po wymontowaniu/zamontowaniu akumulatora, niektóre wyświetlane wartości będą równe "- - - -", do momentu, gdy nie będą dostępne istotne dane dla ich obliczenia.

REGULACJA PODŚWIETLENIA ZESTAWU WSKAźNIKÓW, WYŚWIETLACZA I PRZYCISKÓW STERUJąCYCH (REOSTAT PODŚWIETLENIA)

Funkcja ta umożliwia, przy włączonych światłach zewnętrznych, regulację (ściemnianie / rozjaśnianie) podświetlenia grafiki/ wyświetlacza w zestawie wskaśników i klimatyzacji automatycznej dwustrefowej (gdzie przewidziano).

Aby wyregulować, wykonać to następująco:

REGULACJA PODŚWIETLENIA ZESTAWU WSKAźNIKÓW, WYŚWIETLACZA I PRZYCISKÓW STERUJąCYCH (REOSTAT PODŚWIETLENIA)


WIZUALNE UKAZANIE INTERWENCJI WYłąCZNIKA BEZWłADNOŚCIOWEGO BLOKUJąCEGO ZASILANIE PALIWEM

Wyświetlacz pokazany na rysunku
pojawia się automatycznie w przypadku interwencji wyłącznika bezwładnościowego blokującego zasilanie paliwem w wyniku zderzenia o określonej energii.

Wyłącznik przerywa zasilanie paliwem silnik.

Patrz opis w rozdziale "Wyłącznik bezwładnościowy blokujący zasilanie paliwem".

UWAGA

Jeżeli po ukazaniu komunikatu wyczuwalny jest zapach paliwa lub widoczne są wycieki z układu zasilania silnika, nie włączać wyłącznika, aby unikną ryzyka pożaru.

Wyjście z menu (uscita menu)

Jest to ostatnia funkcja zamykająca cykl ustawień występujących na ekranie menu początkowego. ...

Siedzenia

...

Zobacz tez:

Blokada kierownicy
OSTRZEŻENIE Przed ruszeniem zawsze sprawdzaj, czy kierownica jest odblokowana. Pojazdy bez funkcji uruchamiania pojazdu bez kluczyka Aby włączyć blokadę kierownicy;  Wyciągnij kluczyk ze stacyjki.  Obróć k ...

Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
Kluczyk w stacyjce musi być przekręcony w położenie 2. Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Serwis . Za pomocą lub wybrać Ciśnienie w oponach . ...

Dynamiczny ukkad kierowania
Dynamiklenkung: Niesprawność systemu Kiedy lampka kontrolna świeci się i pojawia się informacja tektowa, układ kierowania może reagować trudniej, albo z większą czułością niż zw ...

Categorie