Mercedes-Benz CLA-Class: Awaryjne uruchamianie silnika

Mercedes-Benz CLA-Class –> Usuwanie awarii –> Awaryjne uruchamianie silnika

Do awaryjnego rozruchu silnika używać wyłącznie punktu rozruchu z obcego źródła w komorze silnika, składającego się ze styku dodatniego i punktu masowego.

OSTRZEŻENIE

Elektrolit jest żrący. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Nie wdychać gazów wydzielanych przez akumulator. Nie nachylać się nad akumulatorem. Przechowywać akumulatory z dala od dzieci. Elektrolit należy natychmiast spłukać dużą ilością czystej wody i niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej

 

OSTRZEŻENIE

Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika z akumulatora może ulatniać się łatwopalny gaz. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Nie palić, nie zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem, nie dopuszczać do powstawania iskry. Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika zapewnić odpowiednią wentylację. Nie należy pochylać się nad akumulatorem

 

OSTRZEŻENIE

W czasie ładowania akumulator wytwarza wodór. W przypadku zwarcia lub iskry wodór może się zapalić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

  • Należy uważać, aby zacisk bieguna dodatniego podłączonego akumulatora nie zetknął się z elementami pojazdu.

  • Na akumulator nie wolno kłaść metalowych przedmiotów lub narzędzi.

  • Podczas podłączania i odłączania akumulatora należy bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności zacisków.

  • W przypadku awaryjnego uruchamiania silnika należy łączyć ze sobą tylko bieguny o tym samym ładunku.

  • Podczas awaryjnego uruchamiania silnika należy bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności podłączania i odłączania przewodów rozruchowych.

  • Nie podłączać lub odłączać zacisków akumulatora przy włączonym silniku.

 

OSTRZEŻENIE

Rozładowany akumulator może zamarznąć już w temperaturze zamarzania. Podczas awaryjnego rozruchu lub ładowania akumulatora, z akumulatora może się ulatniać gaz. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Zamarznięty akumulator należy zawsze rozmrozić przed ładowaniem lub rozruchem awaryjnym.

 

Wskazówka 

Pojazdy z silnikiem benzynowym: Unikać częstych i długich rozruchów. W przeciwnym razie niespalone paliwo może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora.

Jeśli w niskich temperaturach lampki kontrolne/ ostrzegawcze w zestawie wskaźników nie zaświecą się, z bardzo dużym prawdopodobieństwem doszło do zamarznięcia rozładowanego akumulatora. W takim przypadku nie można uruchamiać pojazdu za pomocą funkcji rozruchu awaryjnego ani ładować akumulatora. Należy go najpierw odmrozić. Okres użytkowania ponownie rozmarzniętego akumulatora może być skrócony. Właściwości rozruchowe mogą się pogorszyć, szczególnie w niskich temperaturach. Zlecić kontrolę rozmarzniętego akumulatora w fachowym serwisie.

Nie należy wykonywać awaryjnego uruchamiania silnika za pomocą prostownika z funkcją szybkiego ładowania. W razie rozładowania akumulatora kierowca innego pojazdu może udzielić pomocy w uruchamianiu silnika, wykorzystując do tego celu swój akumulator i przewody rozruchowe. Należy przestrzegać poniższych zasad:

Należy upewnić się, że

Zabezpieczyć pojazd za pomocą elektrycznego hamulca postojowego.

Mechaniczna skrzynia biegów: Wcisnąć całkowicie pedał sprzęgła i włączyć bieg jałowy.

Automatyczna skrzynia biegów: Przełączyć skrzynię biegów w położenie P.

Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 0 i wyjąć.

Wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne, np. ogrzewanie szyby tylnej, oświetlenie itd.

Otworzyć pokrywę komory silnika.

Awaryjne uruchamianie silnika


Pozycja 6 oznacza naładowany akumulator innego pojazdu lub urządzenie do awaryjnego rozruchu silnika.

Zdjąć osłonę 1 styku dodatniego 2 i przesunąć do tyłu.

Połączyć przewodem rozruchowym styk dodatni 2 we własnym pojeździe z biegunem dodatnim 3 obcego akumulatora 6. Najpierw podłączyć przewód do własnego akumulatora.

Włączyć silnik pojazdu pomagającego przy rozruchu, by pracował z prędkością obrotową biegu neutralnego.

Połączyć przewodem rozruchowym biegun ujemny 4 obcego akumulatora 6 z punktem masowym 5 we własnym pojeździe. Najpierw podłączyć przewód do obcego akumulatora 6.

Jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany, podłączyć drugi akumulator i przed próbą rozruchu odczekać kilka minut. Spowoduje to podładowanie własnego akumulatora.

Włączyć silnik.

Przed odłączeniem przewodu rozruchowego pozostawić silniki pracujące przez kilka minut.

Przewód do rozruchu awaryjnego najpierw odłączyć od punktu masowego 5 i bieguna ujemnego 4, a następnie od zacisku dodatniego 2 i bieguna dodatniego 3. Należy przy tym zacząć od zacisków własnego pojazdu.

Po usunięciu przewodów do rozruchu awaryjnego zamknąć osłonę 1 styku dodatniego 2.

Zamknąć pokrywę komory silnika.

Zlecić sprawdzenie akumulatora w fachowym serwisie.

Info 

Awaryjny rozruch silnika nie jest normalnym trybem działania.

 

Info Przewody rozruchowe i dalsze informacje na temat awaryjnego rozruchu silnika są dostępne we wszystkich fachowych serwisach.

Ładowanie akumulatora

OSTRZEŻENIE Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika z akumulatora może ulatniać się łatwopalny gaz. Istnieje niebezpieczeńst ...

Holowanie

...

Zobacz tez:

System zabezpieczenia bagażu
Aby chronić bagaż przechowywany w bagażniku przed kradzieżą, można włączyć system zabezpieczenia bagażu. Tylko z tylnymi fotelami typu składanego: Przestawić dśwignie systemu z ...

Kick-down
W celu osiągnięcia maksymalnego przyspieszenia wcisnąć pedał gazu poza punkt oporu. Automatyczna skrzynia biegów przełączy bieg na niższy, uwzględniając aktualną prędkość obrotową silnika. ...

Poprawne ustawienie fotela kierowcy
OSTRZEŻENIE Do utraty kontroli nad pojazdem może dojść wskutek ustawiania fotela kierowcy, zagłówka, kierownicy lub lusterek podczas jazdy zakładania pasa bezpieczeństwa podczas jazdy. ...

Categorie