Mercedes-Benz CLA-Class: Włączanie i wyłączanie ogrzewania/ wentylacji postojowej pilotem

Mercedes-Benz CLA-Class –> Klimatyzacja –> Obsługa układów klimatyzacji –> Ogrzewanie postojowe –> Włączanie i wyłączanie ogrzewania/ wentylacji postojowej pilotem

Wskazówki ogólne

Do wyposażenia pojazdu należy jeden pilot. Można jednak używać również dwóch innych pilotów. W celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do fachowego serwisu.

Pilot ogrzewania postojowego należy przechowywać w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego włączenia ogrzewania postojowego. Pamiętać, że pilot ogrzewania postojowego musi być w szczególności przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zasięg pilota wynosi ok. 300 metrów . Zasięg może być mniejszy na skutek:

Gdy bateria w pilocie jest słaba, na wyświetlaczu z lewej strony prezentowany jest symbol pustej baterii. Wymienić baterię w pilocie, przestrzegając podczas wymiany baterii ważnych zasad bezpieczeństwa.

Włączanie/ wyłączanie ogrzewania postojowego/ klimatyzacji postojowej

Włączanie/ wyłączanie ogrzewania postojowego/ klimatyzacji postojowej


Pilot zdalnej obsługi

 1. Wyświetlacz
 2. Włączanie i sprawdzanie
  statusu ogrzewania postojowego/ wentylacji postojowej
 3. Ustawianie czasu odjazdu

 4. Wyłączanie ogrzewania
  postojowego/ wentylacji
 5. Ustawianie czasu odjazdu

Włączanie: Nacisnąć dłużej przycisk .

 • Na wyświetlaczu pilota pojawia się ON.

  Wyłączanie: Nacisnąć dłużej przycisk .

 • Na wyświetlaczu pilota pojawia się OFF.

  Sprawdzanie statusu ogrzewania postojowego/ wentylacji

  Nacisnąć krótko przycisk .

  Na wyświetlaczu mogą pojawiać się następujące wskazania:

  Wskazania

  Znaczenie

  Ogrzewanie postojowe/ wentylacja wyłączone
  Wentylacja jest włączona. Liczba na wyświetlaczu informuje o pozostałym czasie działania wentylacji postojowej (w minutach).
  Ogrzewanie jest włączone. Liczba na wyświetlaczu informuje o pozostałym czasie działania ogrzewania postojowego (w minutach).
  Wybrano czas odjazdu. Zegar na wyświetlaczu pokazuje czas odjazdu.
  Wybrano czas odjazdu. Wentylacja postojowa jest aktualnie włączona. Liczba na wyświetlaczu informuje o pozostałym czasie działania wentylacji postojowej (w minutach). Jeśli po upływie tego czasu pojazd nie zostanie uruchomiony, czas pracy wydłuża się o pięć minut.
  Wybrano czas odjazdu. Ogrzewanie postojowe jest aktualnie włączone. Liczba na wyświetlaczu informuje o pozostałym czasie działania ogrzewania postojowego (w minutach). Jeśli po upływie tego czasu pojazd nie zostanie uruchomiony, czas pracy wydłuża się o pięć minut.

  Jeśli podczas rozruchu silnik nie osiągnął swojej temperatury pracy, czas pracy ogrzewania postojowego wydłuża się. Ogrzewanie postojowe pracuje wtedy dalej, aż temperatura pracy zostanie osiągnięta. W tym przypadku na wyświetlaczu pilota pojawia się symbol  oraz jako
  czas pracy zero minut.

  Ustawianie czasu odjazdu

  Przed ustawieniem czasu odjazdu upewnić się, że zegar w pojeździe jest prawidłowo ustawiony (patrz oddzielna instrukcja obsługi). W przeciwnym razie ogrzewanie postojowe włączy się w nieprawidłowym czasie i ewentualnie w nieodpowiednim miejscu. Podczas ustawiania czasu odjazdu należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

  Nacisnąć krótko przycisk .

  Naciskać przycisk lub
  , aż na wyświetlaczu
  pojawi się wartość czasu, która ma zostać zmieniona.

  Równocześnie nacisnąć przyciski 
  i .

 • Symbol na wyświetlaczu
  pilota miga.

  Za pomocą przycisku  lub
  ustawić żądany czas
  odjazdu.

  Info 

  Im dłużej naciska się przyciski lub
  , tym
  szybciej zmienia się wyświetlany czas.

  Równocześnie nacisnąć przyciski 
  i .

 • Nowy czas odjazdu zostaje wprowadzony do pamięci

  Włączanie ustawionego czasu odjazdu

  Nacisnąć krótko przycisk .

  Naciskać przycisk  lub
  , aż na wyświetlaczu pojawi
  się żądany czas odjazdu.

  Nacisnąć przycisk .

 • Na wyświetlaczu pojawia się symbol ,
  czas odjazdu oraz w zależności od wybranego czasu odjazdu litera A, B lub C.

  Wyłączanie ustawionego czasu odjazdu

  Nacisnąć krótko przycisk .

 • Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie statusu ogrzewania postojowego.

  Nacisnąć przycisk .

 • Na wyświetlaczu pojawia się pierwszy zapisany w pamięci czas odjazdu.

  Nacisnąć przycisk .

 • Na wyświetlaczu pilota pojawia się OFF.

   Włączanie i wyłączanie ogrzewania/ wentylacji postojowej przyciskiem na konsoli środkowej

   Wskazówki ogólne Kolory lampek kontrolnych w przycisku  1 mają następujące znaczenie: niebieski: ...

   Wymiana baterii w pilocie

   Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Baterie zawierają trujące i żrące substancje. Połknięcie baterii może doprowadzić do poważnego uszczerbku n ...

   Zobacz tez:

   Działanie
   Funkcja ostrzegania o odległości ostrzega kierowcę od prędkości ok. 30 km/h, jeśli przez kilka sekund odległość od pojazdu poprzedzającego jest zbyt mała w stosunku do aktualnej ...

   Problemy z układem PARKTRONIC
   Problem Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania We wskaźnikach ostrzegawczych układu PARKTRONIC włączają się wyłącznie czerwone segmenty. Dodatkowo mniej prze ...

   Informacje na wyświetlaczu zestawu przyrządów
   jeżeli system side assist samoczynnie się wyłączy, gaśnie lampka kontrolna w przycisku i na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawia się komunikat: Audi side assist nicht verfugbar: Sensoren blockiert ...

  • Categorie