Audi A4: HomeLink

Audi A4 –> Obsługa –> HomeLink

Uniwersalny pilot zdalnego  sterowania

Opis

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania HomeLink może być programowany ręcznymi nadajnikami z istniejących urządzeń.

Za pomocą systemu HomeLink można komfortowo uaktywniać z wnętrza samochodu takie urządzenia jak np. bramy garażowe, bramy wjazdowe, systemy bezpieczeństwa, oświetlenie domowe.

System HomeLink umożliwia zastąpienie trzech różnych ręcznych pilotów, należących do wyposażenia domu, jednym urządzeniem (uniwersalny pilot zdalnego sterowania). Niniejsza możliwość dotyczy większości pilotów do uruchamiania napędów drzwi garażowych i bram zewnętrznych. Programowanie poszczególnych nadajników ręcznych dla pilota zdalnego sterowania odbywa się w pobliżu środkowej części wlotu do chłodnicy. Tam umieszczony jest komputer sterujący.

Aby umożliwić obsługę systemów za pomocą HomeLink, najpierw musi nastąpić początkowe zaprogramowanie pilota. Jeżeli po pierwszym zaprogramowaniu pilota systemów nie można uruchomić, sprawdzić, czy odpowiedni system nie pracuje ze zmiennym kodem ^strona 159.

UWAGA!

Podczas programowania pilota uniwersalnego HomeLink upewnić się, czy w najbliższym otoczeniu nie znajdują się żadne osoby lub przedmioty. Uruchomiony przypadkowo, podczas programowania napęd bramy może spowodować zranienie osób w wyniku zakleszczenia albo wywołać szkody materialne.

Informacja

P r o g r a m o w a n i e p i l o t a

Programowanie systemu HomeLink odbywa się w panelu obsługi i przy wlocie chłodnicy.

Rys. 168 Panel obsługi w dachu
Rys. 168 Panel obsługi w dachu

Rys. 169 Wlot chłodnicy
Rys. 169 Wlot chłodnicy

Przy panelu obsługi

1. Włączyć zapłon/wyłączyć silnik.

2 N a c i s n ą ć obydwa zewnętrzne przyciski systemu HomeLink ^strona 158, rys. 168 i przytrzymać, aż Lampka (Ą) (po ok. 20 sekundach) zacznie migać => strona 158, rys. 168.

Niniejsza czynność usuwa fabrycznie nastawione kody standardowe i nie potrzeba jej powtarzać przy programowaniu innych przycisków.

3. Nacisnąć ten przycisk HomeLink, który ma zostać zaprogramowany.

4. Odczekać, aż dioda (A) zacznie migać. Moduł HomeLink pozostaje teraz przez 5 minut w trybie wczytywania.

5. Pozostawić teraz oryginalny pilot ręczny napędu bramy garażowej albo urządzenia, do którego przypisany zostanie przycisk HomeLink, poza samochodem.

Przywiodę chłodnicy

  1. Wytrzymać oryginalny nadajnik ręczny w pobliżu środka wlotu chłodnicy samochodu => rys. 169.
  2. Uaktywnić (nacisnąć) teraz oryginalny nadajnik ręczny.
  3. Podczas aktywacji pilota obserwować kierunkowskazy samochodu. Prawidłowe zaprogramowanie urządzenia HomeLink potwierdzone zostaje trzykrotnym mignięciem kierunkowskazów.
  4. Jeżeli nie nastąpiło trzykrotne mignięcie, powtórzyć czynność przy innej odległości od wlotu chłodnicy.

Wymagana odległość pomiędzy pilotem a modułem HomeLink przy wlocie chłodnicy zależy od systemu, który ma zostać zaprogramowany.

Ewentualnie niezbędne jest wykonanie kilku prób.

Jeżeli przekroczony zostanie limit czasu 5 minut, kierunkowskazy w samochodzie migną jeden raz. W takim przypadku musi nastąpić ponowne wczytanie. Powtórzyć proces na panelu obsługi od 3-go kroku.

W celu zaprogramowania pozostałych dwóch przycisków postępować zgodnie powyższą instrukcją. Rozpoczynać również od 3-go kroku, jeżeli programowanie wykonywane było w połączeniu z pierwszym przyciskiem.

Mimo prawidłowo przeprowadzonego programowania, nie otwierać drzwi garażowych albo innych urządzeń przyciskami HomeLink, ponieważ możliwe jest, że system nie pracuje ze stałym kodem tylko ze zmiennym. Dodatkowo musi zostać przeprowadzone programowanie kodem zmiennym. => strona 159 m

Programowanie k o d em z m i e n n y m

W niektórych urządzeniach dodatkowo wymagane jest zaprogramowanie uniwersalnego pilota HomeLink kodem zmiennym.

Identyfikacja kodu zmiennego

Uaktywnienie modułu silnika otwierania bramy garażowej

Programowanie przy panelu obsługi

Po zaprogramowaniu przy panelu obsługi, urządzenie do otwierania bramy garażowej powinno rozpoznać sygnał HomeLink i uruchomić się, kiedy przycisk HomeLink pozostaje wciśnięty. Teraz, w zależności od potrzeb, można zaprogramować pozostałe przyciski'.

Informacja

Obsługa pilota HomeLink

Programowane urządzenia uruchamiane są przyciskami HomeLink.

Podczas uruchamiania przycisków obsługi w pilocie HomeLink świeci się dioda => strona 158, rys. 168.

U s u w a n i e w y p e ł n i e n i a p r z y c i s k ó w

Za pomocą obu zewnętrznych przycisków w panelu obsługi następuje skasowanie całego programowania pilota HomeLink.

zaprogramowania przycisków HomeLink, pilot ponownie jest w trybie nastawiania i w każdej chwili może zostać zaprogramowany.

informacja

.Zaprogramowania przycisków nie można usunąć oddzielnie.

, Z e w z g l ę d ó w bezpieczeństwa zaprogramowanie przycisków HomeLink n a j l e p i e j usunąć przed sprzedaniem samochodu.

7miana z a p r o g r a m o w a n i a p r z y c i s k u

Każdy przycisk pilota HomeLink można oddzielnie przeprogramować, bez zmiany wypełnienia pozostałych przycisków.

Przy panelu obsługi

Nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk pilota tak długo, aż dioda świecąca => strona 158, rys. 168 zacznie powoli migać.

Przy wlocie chłodnicy

Po trzykrotnym mignięciu świateł awaryjnych, urządzenie zapamiętane wcześniej w pilocie HomeLink zostaje usunięte i system jest zaprogramowany na nowo. Nacisnąć zaprogramowany właśnie przycisk pilota HomeLink, aby uruchomić nowy system.

Informacja

Możliwe jest, że do zaprogramowania potrzebne będzie wykonanie kilku prób. Przy każdej próbie nastawienia należy odczekać co najmniej 15 sekund, zanim wypróbowane zostanie inne położenie. Obserwować przy tym światła kierunkowskazów.

Komunikaty niesprawności

jeżeli po włączeniu, albo przy aktywnej sygnalizacji podczas parkowania, przez kilka sekund słychać dźwięk ciągły i dioda w przycisku ...

Bezpieczeństwo

...

Zobacz tez:

Tworzenie książki telefonicznej
Zapisz nazwę Nowe pozycje można zapisywać poleceniem "STORE NAME". Funkcja ta może być wykorzystywana do wybierania numeru poprzez podanie nazwy/nazwiska zamiast pełnego numeru telefonu. Kroki Użytkownik mówi ...

Rura końcowego tłumika
Materiał rury końcowego tłumika zostanie naruszony, kiedy sół lub inne agresywne środki nie będą regularnie zmywane. Do usuwania zanieczyszczeń nie należy stosować preparatów do obr& ...

Regulacja szyb bocznych
Szyba boczna wymaga wyregulowania, jeśli nie zamyka się do końca. Zamknąć wszystkie drzwi. Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 1 lub 2. Pociągnąć odpowiedni przycisk na panelu obsługi w drzwiach i przytr ...

Categorie