Fiat Croma: Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej ustawionej prńdkoŚci (beep velocita)

Fiat Croma –> Deska rozdzielcza i  sterowani e –> Wyświetlacz wielofunkcyjny –> Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej ustawionej prńdkoŚci (beep velocita)

Funkcja ta umożliwia ustawienie wartości prędkości samochodu odnoszącej się jako dopuszczalnej maksymalnej dla kierowcy; gdy zostanie na wyświetlaczu ukaże się komunikat (patrz rozdział "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty").

Aby ustawić tę prędkość, wykonać to następująco: Samochód przekazywany jest z wartością prędkości ustawioną na 130 km/h.

Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej ustawionej pr¢dkoŚci (beep velocita)


REGULACJA CZUłOŚCI CZUJNIKA REFLEKTORÓW AUTOMATYCZNYCH (Sensore fari) (gdzie przewidziano)

Funkcja ta umożliwia wyregulowanie czułości czujnika zmierzchu zgodnie z 3 poziomami (poziom 1 = poziom minimalny, poziom 2 = poziom średni, poziom 3 = poziom maksymalny); zwiększając czułość, zmniejsza się jakość oświetlenia z zewnątrz koniecznego do sterowania zaświeceniem świateł. Samochód przekazywany jest z tą regulacją ustawioną na poziomie "2".

Aby ustawić wymaganą regulację wykonać to następująco:

REGULACJA CZUłOŚCI CZUJNIKA REFLEKTORÓW AUTOMATYCZNYCH (Sensore fari) (gdzie przewidziano)


UPRAWNIENIA TRIP B (Dati Trip B)

Ta funkcja umożliwia uaktywnienie (ON) lub dezaktywację (OFF) funkcji Trip B (trip okresowy), w której ukazują się wielkości odpowiadające "misji okresowej", korespondującej z: Distanza B (Odległość B), Consumo B (Zużycie paliwa B), Velocita media B (Średnia prędkość B), Tempo di viaggio B (Czas podróży B). Odnośnie dodatkowych informacji patrz "General trip - Trip B". Samochód dostarczany jest z tą funkcją ustawioną w trybie "ON".

Aby ustawić wymaganą regulację wykonać to następująco:

UPRAWNIENIA TRIP B (Dati Trip B)


USTAWIANIE ZEGARA (Regola Ora)

Ustawienie to może być wykonane przy przekazaniu samochodu. Funkcja ta umożliwia ustawienie wskazań zegara w trybie 12 h lub 24 h. Samochód przekazywany jest z tą funkcją ustawioną w trybie 24 h.

Aby wykonać regulację wykonać to następująco:

USTAWIANIE ZEGARA (Regola Ora)


USTAWIANIE ZEGARA (Regola Ora)


UAKTUALNIANIE DATY (Regolaz. Data)

Aby uaktualnić datę (rok - miesiąc - dzień) wykonać to następująco: Regulacja ta może być wykonana przy przekazywaniu samochodu.

UAKTUALNIANIE DATY (Regolaz. Data)


POWTÓRZENIE INFORMACJI AUDIO

Ta funkcja umożliwia uaktywnienie / dezaktywację wizualną informacji audio na wyświetlaczu.

Samochód przekazywany jest z tą funkcją w trybie "ON".

POWTÓRZENIE INFORMACJI AUDIO


WYBÓR ODBLOKOWANIA DRZWI

Ta funkcja umożliwia zadecydowanie o zmianie sposobu odblokowania drzwi, które drzwi otworzyć wybierając pomiędzy następującymi opcjami:

Samochód przekazywany jest z funkcją w trybie "Otwarcie wszystkiego" (apri tutto).

WYBÓR ODBLOKOWANIA DRZWI


ZAMKNIńCIE CENTRALNE AUTOMATYCZNE (Autoclose)

Ta funkcja umożliwia uaktywnienie / dezaktywację automatyczną zablokowania drzwi, gdy samochód przekroczy prędkość 20 km/h.

Samochód przekazywany jest z funkcją w trybie OFF.

ZAMKNI¢CIE CENTRALNE AUTOMATYCZNE (Autoclose)


JEDNOSTKA MIARY "ODLEGłOŚĆI" (DISTANZE) i "ZUŻYCIA PALIWA" (CONSUMI)

Samochód przekazywany jest z ustawieniem "Odległości" wyregulowanym w "km" i z ustawieniem "Zużycia paliwa" wyregulowanym w "l/100 km".

Na wyświetlaczu ukazują się wskazania w zależności od ustawionej jednostki miary (km lub mile l/100 km lub km/l lub mpg). Dla wybrania żądanej jednostki miary, procedura jest następująca:

JEDNOSTKA MIARY


JEDNOSTKA MIARY


W przypadku jednostki miary w km przedstawione są tylko wielkości w km/l lub l/100 km.

W przypadku jednostki miary w milach przedstawione są tylko wielkości mpg.

WYBÓR JńZYKA (Ling.)

Komunikaty wizualne na wyświetlaczu mogą być pokazane w kilku językach (włoskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, portugalskim, holenderskim). Aby wybrać wymagany język, wykonać to następująco:

WYBÓR J¢ZYKA (Ling.)


REGULACJA GłOŚNOŚCI SYGNALIZACJI AKUSTYCZNEJ AWARII/OSTRZEŻEŃ (Volume avvisi)

Samochód przekazywany jest z ustawionym poziomem głośności "4".

Ta funkcja umożliwia regulację (w 8 poziomach) głośności sygnału akustycznego (brzęczyka) towarzyszącego ewentualnej sygnalizacji awarii / ostrzeżeń. Sygnalizację akustyczną można wyregulować lub wyłączyć. Aby dezaktywować sygnalizacj ę akustyczną ustawić za pomocą przycisków regulacyjnych +/- głośność na poziomie "0".

Aby wykonać regulację, procedura jest następująca:

REGULACJA GłOŚNOŚCI SYGNALIZACJI AKUSTYCZNEJ AWARII/OSTRZEŻE¡ (Volume avvisi)


REGULACJA GłOŚNOŚCI PRZYCISKÓW (Vol. Tasti)

Samochód przekazywany jest z ustawionym poziomem głośności "4". Ta funkcja umożliwia regulację (w 8 poziomach) głośności sygnału akustycznego (brzęczyka) towarzyszącego naciskaniu niektórych przycisków znajdujących się w samochodzie.

Sygnalizację akustyczną można wyregulować lub wyłączyć. Aby dezaktywować sygnalizację akustyczną ustawić za pomocą przycisków regulacyjnych +/- głośność na poziomie "0".

Aby wyregulować głośność, procedura jest następująca:

REGULACJA GłOŚNOŚCI PRZYCISKÓW (Vol. Tasti)


OBSłUGA OKRESOWA (Service)

Ta funkcja umożliwia wizualne wskazanie odpowiadających czasookresów w kilometrach lub w milach pozostałych do wykonania obsługi.

OBSłUGA OKRESOWA (Service)


Wykaz czynności przeglądów okresowych" przewiduje obsługę samochodu co 30. 000 km (lub co 18.000 mil); to wskazanie ukazuje się automatycznie, przy kluczyku w pozycji ON, gdy pozostało 2.000 km (lub 1.240 mil) do tego okresu i jest powtarzane co 200 km (albo co 124 mile). Gdy okres obsługi okresowej zbliża się do przewidzianego, po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w pozycję ON, na wyświetlaczu ukaże się napis "Service" następnie ilość kilometrów pozostałych do obsługi samochodu i na wyświetlaczu podświetlony zostanie symbol õ. Informacja o "Obsłudze okresowej" przedstawiona jest w (km) lub w milach (mi) w zależności od wcześniej ustawionej. Zwrócić się do ASO Fiat a, która przeprowadzi, oprócz operacji obsługowych przewidzianych w "Wykazie czynności przeglądów okresowych" lub w "Wykazie czynności przeglądów rocznych", wyzerowanie tych wskazań (reset).

Opis menu

Menu składa się z szeregu funkcji dostępnych w .Sposob cyklicznyńg, ktorych wybor realizowany jest przyciskami + i ., Umożliwiajać dostęp do ro&# ...

Wyjście z menu (uscita menu)

Jest to ostatnia funkcja zamykająca cykl ustawień występujących na ekranie menu początkowego. ...

Zobacz tez:

Bateria w elektronicznym kluczyku
Rozładowaną baterię należy wymienić na nową. Niezbędne narzędzia i materiały: Śrubokręt z płaską końcówką Mały śrubokręt z płaską ko ...

Zasady bezpieczeństwa dotyczące  poduszek głowy
Prawidłowe ułożenie ciała znacznie obniża ryzyko odniesienia obrażeń! UWAGA! W strefie działania poduszek bezpieczeństwa głowy nie powinny znajdować się żadne przedmioty, aby po ...

Ważne zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE Po aktywacji jednej z poduszek powietrznych elementy poduszki są gorące. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń! Dlatego nie należy dotykać elementów poduszki powietrznej. Aktywowaną podusz ...

Categorie