Fiat Croma: Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej ustawionej prńdkoŚci (beep velocita)

Fiat Croma –> Deska rozdzielcza i  sterowani e –> Wyświetlacz wielofunkcyjny –> Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej ustawionej prńdkoŚci (beep velocita)

Funkcja ta umożliwia ustawienie wartości prędkości samochodu odnoszącej się jako dopuszczalnej maksymalnej dla kierowcy; gdy zostanie na wyświetlaczu ukaże się komunikat (patrz rozdział "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty").

Aby ustawić tę prędkość, wykonać to następująco: Samochód przekazywany jest z wartością prędkości ustawioną na 130 km/h.

Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej ustawionej pr¢dkoŚci (beep velocita)


REGULACJA CZUłOŚCI CZUJNIKA REFLEKTORÓW AUTOMATYCZNYCH (Sensore fari) (gdzie przewidziano)

Funkcja ta umożliwia wyregulowanie czułości czujnika zmierzchu zgodnie z 3 poziomami (poziom 1 = poziom minimalny, poziom 2 = poziom średni, poziom 3 = poziom maksymalny); zwiększając czułość, zmniejsza się jakość oświetlenia z zewnątrz koniecznego do sterowania zaświeceniem świateł. Samochód przekazywany jest z tą regulacją ustawioną na poziomie "2".

Aby ustawić wymaganą regulację wykonać to następująco:

REGULACJA CZUłOŚCI CZUJNIKA REFLEKTORÓW AUTOMATYCZNYCH (Sensore fari) (gdzie przewidziano)


UPRAWNIENIA TRIP B (Dati Trip B)

Ta funkcja umożliwia uaktywnienie (ON) lub dezaktywację (OFF) funkcji Trip B (trip okresowy), w której ukazują się wielkości odpowiadające "misji okresowej", korespondującej z: Distanza B (Odległość B), Consumo B (Zużycie paliwa B), Velocita media B (Średnia prędkość B), Tempo di viaggio B (Czas podróży B). Odnośnie dodatkowych informacji patrz "General trip - Trip B". Samochód dostarczany jest z tą funkcją ustawioną w trybie "ON".

Aby ustawić wymaganą regulację wykonać to następująco:

UPRAWNIENIA TRIP B (Dati Trip B)


USTAWIANIE ZEGARA (Regola Ora)

Ustawienie to może być wykonane przy przekazaniu samochodu. Funkcja ta umożliwia ustawienie wskazań zegara w trybie 12 h lub 24 h. Samochód przekazywany jest z tą funkcją ustawioną w trybie 24 h.

Aby wykonać regulację wykonać to następująco:

USTAWIANIE ZEGARA (Regola Ora)


USTAWIANIE ZEGARA (Regola Ora)


UAKTUALNIANIE DATY (Regolaz. Data)

Aby uaktualnić datę (rok - miesiąc - dzień) wykonać to następująco: Regulacja ta może być wykonana przy przekazywaniu samochodu.

UAKTUALNIANIE DATY (Regolaz. Data)


POWTÓRZENIE INFORMACJI AUDIO

Ta funkcja umożliwia uaktywnienie / dezaktywację wizualną informacji audio na wyświetlaczu.

Samochód przekazywany jest z tą funkcją w trybie "ON".

POWTÓRZENIE INFORMACJI AUDIO


WYBÓR ODBLOKOWANIA DRZWI

Ta funkcja umożliwia zadecydowanie o zmianie sposobu odblokowania drzwi, które drzwi otworzyć wybierając pomiędzy następującymi opcjami:

Samochód przekazywany jest z funkcją w trybie "Otwarcie wszystkiego" (apri tutto).

WYBÓR ODBLOKOWANIA DRZWI


ZAMKNIńCIE CENTRALNE AUTOMATYCZNE (Autoclose)

Ta funkcja umożliwia uaktywnienie / dezaktywację automatyczną zablokowania drzwi, gdy samochód przekroczy prędkość 20 km/h.

Samochód przekazywany jest z funkcją w trybie OFF.

ZAMKNI¢CIE CENTRALNE AUTOMATYCZNE (Autoclose)


JEDNOSTKA MIARY "ODLEGłOŚĆI" (DISTANZE) i "ZUŻYCIA PALIWA" (CONSUMI)

Samochód przekazywany jest z ustawieniem "Odległości" wyregulowanym w "km" i z ustawieniem "Zużycia paliwa" wyregulowanym w "l/100 km".

Na wyświetlaczu ukazują się wskazania w zależności od ustawionej jednostki miary (km lub mile l/100 km lub km/l lub mpg). Dla wybrania żądanej jednostki miary, procedura jest następująca:

JEDNOSTKA MIARY


JEDNOSTKA MIARY


W przypadku jednostki miary w km przedstawione są tylko wielkości w km/l lub l/100 km.

W przypadku jednostki miary w milach przedstawione są tylko wielkości mpg.

WYBÓR JńZYKA (Ling.)

Komunikaty wizualne na wyświetlaczu mogą być pokazane w kilku językach (włoskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, portugalskim, holenderskim). Aby wybrać wymagany język, wykonać to następująco:

WYBÓR J¢ZYKA (Ling.)


REGULACJA GłOŚNOŚCI SYGNALIZACJI AKUSTYCZNEJ AWARII/OSTRZEŻEŃ (Volume avvisi)

Samochód przekazywany jest z ustawionym poziomem głośności "4".

Ta funkcja umożliwia regulację (w 8 poziomach) głośności sygnału akustycznego (brzęczyka) towarzyszącego ewentualnej sygnalizacji awarii / ostrzeżeń. Sygnalizację akustyczną można wyregulować lub wyłączyć. Aby dezaktywować sygnalizacj ę akustyczną ustawić za pomocą przycisków regulacyjnych +/- głośność na poziomie "0".

Aby wykonać regulację, procedura jest następująca:

REGULACJA GłOŚNOŚCI SYGNALIZACJI AKUSTYCZNEJ AWARII/OSTRZEŻE¡ (Volume avvisi)


REGULACJA GłOŚNOŚCI PRZYCISKÓW (Vol. Tasti)

Samochód przekazywany jest z ustawionym poziomem głośności "4". Ta funkcja umożliwia regulację (w 8 poziomach) głośności sygnału akustycznego (brzęczyka) towarzyszącego naciskaniu niektórych przycisków znajdujących się w samochodzie.

Sygnalizację akustyczną można wyregulować lub wyłączyć. Aby dezaktywować sygnalizację akustyczną ustawić za pomocą przycisków regulacyjnych +/- głośność na poziomie "0".

Aby wyregulować głośność, procedura jest następująca:

REGULACJA GłOŚNOŚCI PRZYCISKÓW (Vol. Tasti)


OBSłUGA OKRESOWA (Service)

Ta funkcja umożliwia wizualne wskazanie odpowiadających czasookresów w kilometrach lub w milach pozostałych do wykonania obsługi.

OBSłUGA OKRESOWA (Service)


Wykaz czynności przeglądów okresowych" przewiduje obsługę samochodu co 30. 000 km (lub co 18.000 mil); to wskazanie ukazuje się automatycznie, przy kluczyku w pozycji ON, gdy pozostało 2.000 km (lub 1.240 mil) do tego okresu i jest powtarzane co 200 km (albo co 124 mile). Gdy okres obsługi okresowej zbliża się do przewidzianego, po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w pozycję ON, na wyświetlaczu ukaże się napis "Service" następnie ilość kilometrów pozostałych do obsługi samochodu i na wyświetlaczu podświetlony zostanie symbol õ. Informacja o "Obsłudze okresowej" przedstawiona jest w (km) lub w milach (mi) w zależności od wcześniej ustawionej. Zwrócić się do ASO Fiat a, która przeprowadzi, oprócz operacji obsługowych przewidzianych w "Wykazie czynności przeglądów okresowych" lub w "Wykazie czynności przeglądów rocznych", wyzerowanie tych wskazań (reset).

Opis menu

Menu składa się z szeregu funkcji dostępnych w .Sposob cyklicznyńg, ktorych wybor realizowany jest przyciskami + i ., Umożliwiajać dostęp do ro&# ...

Wyjście z menu (uscita menu)

Jest to ostatnia funkcja zamykająca cykl ustawień występujących na ekranie menu początkowego. ...

Zobacz tez:

Przyciemnianie lusterek
Samochódjest wyposażony w ręcznie lub automatycznie* przyciemniane lusterko wewnętrzne. Rys. 50 Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne Lusterko wewnętrzne przyciemniane ręcznie Przesuną ...

Skanowanie ścieżek
Funkcja SCAN umożliwia odsłuchanie ok. 10 sekund każdego utworu na próbę. 6000CD Wskazówka:Gdy włączona jest ta funkcja, komunikat SCAN będzie przez chwilę pokazywany na wyświetlaczu na początku każdego utworu.  Naciskaj ...

Dśwignia przełącznika kierunkowskazów
Opis działania Dśwignia powraca do swojego pierwotnego położenia natychmiast po jej użyciu. Skręt w prawo Zmiana pasa ruchu w prawo (częściowe wychylenie i zwolnienie dświgni) Kierunkowsk ...

Categorie