Lexus IS300h: Inne wyświetlane komunikaty

Wykonanie zalecanej czynności spowoduje wyłączenie komunikatu.
Komunikat ostrzegawczy Opis/Znaczenie
Wymagana jest obsługa elementów układu chłodzenia akumulatora trakcyjnego

Może być zapchany filtr, zablokowany otwór wentylacyjny lub nieszczelny kanał wentylacyjny.

Należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi obsługę elementów układu chłodzenia akumulatora trakcyjnego.

Sygnalizuje, że tryb jazdy z napędem elektrycznym jest niedostępny*

Powód tej sytuacji, w której tryb jazdy z napędem elektrycznym jest niedostępny, może być wyświetlony (pojazd na biegu jałowym, akumulator hybrydowy [trakcyjny] jest rozładowany, prędkość jest wyższa niż zakres roboczy trybu jazdy z napędem elektrycznym, zbyt mocno wciśnię- ty pedał przyspieszenia).

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

Korzystać z trybu jazdy z napędem elektrycznym wtedy, kiedy będzie już dostępny.

Sygnalizuje, że tryb jazdy z napędem elektrycznym został automatycznie wstrzymany *

Powód tej sytuacji, w której tryb jazdy z napędem elektrycznym jest niedostępny, może być wyświetlony (pojazd na biegu jałowym, akumulator hybrydowy [trakcyjny] jest rozładowany, prędkość jest wyższa niż zakres roboczy trybu jazdy z napędem elektrycznym, zbyt mocno wciśnię- ty pedał przyspieszenia).

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

Przejechać się pojazdem przez chwilę.

*: W celu utrzymania warunków działania trybu jazdy z napędem elektrycznym

Komunikaty ostrzegawcze

Ilustracje komunikatów ostrzegawczych użyte w niniejszym tekście traktowane są jedynie jako przykłady i mogą się różnić od obrazów faktycznie wyświetlanych na ekranie wyświetlacza wielofunkcyjnego.

Komunikaty ostrzegawcze w trybie aktywnej kontroli prędkości jazdy (w niektórych wersjach)

W następujących sytuacjach komunikaty ostrzegawcze mogą nie być wyświetlane nawet wtedy, gdy odstęp od poprzedzającego pojazdu zmniejszy się:

Układ ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu z kontrolą kierownicy (LDA) (w niektórych wersjach)

Wopisanych poniżej sytuacjach mimo przekroczenia linii na jezdni sygnalizacja ostrzegawcza na ekranie nie pojawi się.

Wyzerowanie komunikatu wskazującego konieczność przeprowadzenia obsługi technicznej

Pamiętać, aby wyzerować układ kontrolny wymiany oleju

Sygnał ostrzegawczySygnał dświękowy wewnątrz samochodu Sygnał dświękowy na zewnątrz samochodu Komunikat ostrzegawczy Opis/Znaczenie
Ciągły -- Drzwi kierowcy zostały otwarte, gdy dśwignia przekładni napędowej nie była ustawiona w położeniu P i przyciskiem rozruchu był wybrany stan wyłączony

Ustawić dśwignię przekładni napę- dowej w położenie P.

Ciągły Ciągły Otwarcie i zamknięcie drzwi kierowcy, gdy elektronicznego kluczyka nie ma w samochodzie, dśwignia przekładni napędowej nie znajduje się w położeniu P i przyciskiem rozruchu nie jest wybrany stan wyłączony.
  • Ustawić dśwignię przekładni napę- dowej w położenie P.
  • Umieścić elektroniczny kluczyk z powrotem w kabinie samochodu.
Pojedynczy -- Elektroniczny kluczyk nie został wykryty w chwili, gdy podjęto próbę uruchomienia hybrydowego układu napędowego.

Uruchomić hybrydowy układ napę- dowy, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w samochodzie

Pojedynczy Ciągły Próba zablokowania drzwi po wyjściu z samochodu i zabraniu ze sobą elektronicznego kluczyka, gdy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu P i przyciskiem rozruchu nie jest wybrany stan wyłączony.

Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony i ponownie zablokować drzwi.

Ciągły 3 krotny Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony i ponownie zablokować drzwi. Elektroniczny kluczyk jest poza zasięgiem detekcyjnym po otwarciu i zamknięciu drzwi innych niż drzwi kierowcy, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan inny niż wyłączony.

Umieścić elektroniczny kluczyk z powrotem w kabinie samochodu.

Elektroniczny kluczyk jest poza zasię- giem detekcyjnym po otwarciu i zamkni ęciu drzwi kierowcy, gdy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu P i przyciskiem rozruchu nie jest wybrany stan wyłączony.
  • Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.
  • Umieścić elektroniczny kluczyk z powrotem w kabinie samochodu.
9 krotny -- Próba rozpoczęcia jazdy bez elektronicznego kluczyka w kabinie samochodu.

Sprawdzić, czy elektroniczny kluczyk znajduje się wewnątrz samochodu.

-- Ciągły Podjęta została próba zablokowania drzwi z użyciem systemu elektronicznego kluczyka, podczas gdy elektroniczny kluczyk był nadal w samochodzie.

Zabrać elektroniczny kluczyk z samochodu i ponowić próbę zablokowania drzwi.

Pojedynczy Ciągły Próba zablokowania przednich drzwi przez przestawienie wewnętrznej dświgni w położenie blokady i zatrzaśni ęcie drzwi z klamką zewnętrzną w pozycji odchylonej, gdy elektroniczny kluczyk pozostaje wciąż wewnątrz samochodu.

Zabrać elektroniczny kluczyk z samochodu i ponowić próbę zablokowania drzwi.

Pojedynczy -- Wyczerpana bateria w elektronicznym kluczyku.

Wymienić baterię w elektronicznym kluczyku.

Pojedynczy -- Nie można zwolnić blokady kierownicy w ciągu 3 sekund od naciśnięcia przycisku rozruchu.

Nacisnąć przycisk rozruchu przy wciśniętym pedale hamulca zasadniczego, jednocześnie poruszając kierownicą w lewo i w prawo.

Pojedynczy --
  • Podczas naciskania przycisku rozruchu, po odblokowaniu drzwi przy użyciu mechanicznego kluczyka, elektroniczny kluczyk jest poza zasi ęgiem detekcyjnym.
  • Po kolejnym dwukrotnym naciśnięciu przycisku rozruchu elektroniczny kluczyk pozostaje poza zasięgiem detekcyjnym.

Dotykając przycisku rozruchu elektronicznym kluczykiem, nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.

Pojedynczy -- Po dotknięciu przycisku rozruchu elektronicznym kluczykiem podczas próby uruchomienia hybrydowego układu napędowego w sytuacji nieprawidłowego działania elektronicznego kluczyka

Nacisnąć przycisk rozruchu w ciągu 10 sekund od wzbudzenia sygnalizacji dświękowej.

-- -- Sygnalizuje, że:
  • Gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony, drzwi zostały odblokowane, a następnie drzwi kierowcy zostały otwarte i zamknięte;
  • Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ACCESSORY bez uruchomienia hybrydowego układu napędowego; lub
  • Dśwignia przekładni napędowej została ustawiona w położenie P z innego położenia, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ON.

Nacisnąć przycisk rozruchu przy wciśniętym pedale hamulca zasadniczego.

Pojedynczy -- Po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego, gdy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu innym niż P.

Ustawić dśwignię przekładni napę- dowej w położenie P.

Pojedynczy -- Po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego, gdy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu innym niż P, dśwignia przekładni napę- dowej została przestawiona w położenie P.

Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.

-- -- Zasilanie prądem elektrycznym zostało wyłączone z powodu zadziałania funkcji automatycznego wyłączenia zasilania.

Podczas następnego uruchamiania hybrydowego układu napędowego przez około 5 minut utrzymywać nieco podwyższoną prędkość obrotową silnika w celu podładowania rozładowanego akumulatora 12-woltowego.

Ciągły -- Sygnalizuje, że hybrydowy układ nap ędowy został wyłączony awaryjnie podczas jazdy samochodu

Aby ponownie uruchomić hybrydowy układ napędowy, należy ustawić dśwignię przekładni napę- dowej w położenie N i przyciskiem rozruchu wybrać stan ON.*

Pojedynczy -- Sygnalizuje, że przycisk rozruchu został wciśnięty podczas jazdy samochodu

Z wyjątkiem konieczności zatrzymania pojazdu w sytuacji awaryjnej należy natychmiast zwolnić przycisk rozruchu.

Pojedynczy -- Sygnalizuje próbę uruchomienia hybrydowego układu napędowego, gdy dśwignia przekładni napędowej ustawiona jest w nieprawidłowym położeniu.

Wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej i uruchomić hybrydowy układ napędowy.

*: Hybrydowy układ napędowy może nie dać się uruchomić ponownie w zale żności od stanu pojazdu.

Komunikaty ostrzegawcze

Sygnał ostrzegawczy

Lista komunikatów ostrzegawczych i sygnałów ostrzegawczych

Komunikat ostrzegawczy Opis/Znaczenie Sygnalizuje wysokie ryzyko zderzenia czołowego lub dzia- łanie przedkolizyjnego automatycznego hamowania. ...

Gdy zostanie przebita opona (wersje z awaryjnym zestawem naprawczym do ogumienia)

Pojazd wyposażony jest w awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia i nie posiada koła zapasowego. Oponę można tymczasowo uszczelnić przy użyciu awary ...

Zobacz tez:

Pojazd
Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania Przy rozruchu silnika wcisnąć hamulec Kierowca spróbował uruchomić silnik w położeniu skrzyni biegów N, bez wciśnięcia hamulc ...

Tekstylia i pokrowce z tkanin
Tkaniny i pokrowce z tkanin (np. siedzenia, tapicerka drzwi itd.) czyścić regularnie odkurzaczem. W ten sposób usunięte zostaną cząstki brudu znajdujące się na ich powierzchni, które podczas eksplo ...

Mycie ręczne
W niektórych krajach mycie ręczne jest dozwolone tylko w specjalnych miejscach do mycia. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach. Nie używać gorącej wody i nie myć pojazdu ...

Categorie