Fiat Croma: Przycisk A włączania / wyłączania recyrkulacji powietrza i uaktywnienia AQS

Fiat Croma –> Deska rozdzielcza i  sterowani e –> Klimatyzacja automatyczna –> Sterowanie –> Przycisk A włączania / wyłączania recyrkulacji powietrza i uaktywnienia AQS

Jeżeli nie występuje czujnik AQS recyrkulacja powietrza sterowana jest zgodnie z następującymi logikami funkcjonowania:

Te stany funkcjonowania uzyskuje się, naciskając kolejno przycisk recyrkulacji powietrza A.

Po dłuższym okresie włączenia recyrkulacji (powyżej kolejnych 25 minut) ze względów bezpieczeństwa system automatycznie wyłącza recyrkulację na 60 sekund, umoż- liwiając wymianę powietrza.

OSTRZEŻENIE Włączenie recyrkulacji umożliwia (przy ogrzewaniu lub chłodzeniu w kabinie) na szybkie uzyskanie wymaganych warunków dla ogrzania lub ochłodzenia kabiny.

UWAGA

Przy niskich temperaturach zewnętrznych zaleca się nie używać funkcji recyrkulacji powietrza wewnętrznego, ponieważ szyby mogą się szybko zaparować.

Nie zaleca się jednak używania recyrkulacji w deszczowe /zimne dni, ponieważ mnogą się szybko zaparować szyby zwłaszcza, gdy nie jest włączona sprężarka klimatyzacji.

Przy temperaturze zewnętrznej niższej od 5 - 7 C recyrkulacja zostaje wyłączona poprzez wymuszenie (przy dopływie powietrza zewnętrznego), aby unikną zaparowania szyb.

Czujnik AQS (Air Quality System) oprócz wykorzystania powyższej logiki funkcjonowania, recyrkulacja sterowana jest automatycznie na podstawie jakości powietrza zewn ętrznego:

W tym przypadku pojawia się na wyświetlaczu symbol lub
zależnie od rzeczywistego stanu
recyrkulacji (włączona lub wyłączona).

Podczas funkcjonowania automatycznego z AQS recyrkulacja jest włączana przede wszystkim, gdy czujnik zanieczyszczenia rozpozna zanieczyszczone powietrze, na przykład podczas jazdy miejskiej, w kolumnie, podczas przejazdu przez tunel.

Ponadto przy wyłączonej sprężarce klimatyzacji aby uniemo żliwić przedostania się do wnętrza nadwozia spalin na  postóju, system steruje zamknięciem recyrkulacji gdy prędkość samochodu jest niższa od 15 km/h. Gdy prędkość samochodu ponownie przekracza 20 km/h, system przywraca poprzednie warunki kontroli automatycznej.

AQS automatycznie dezaktywuje się, gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa od 5 C, system poka że recyrkulację wizualnie symbolem
na wyświetlaczu, ale użytkownik może ją ustawić manualnie jej funkcjonowanie naciskając przycisk recyrkulacji: pojedyncze naciśnięcie przycisku, pokazywany jest stan śródłowy recyrkulacji sygnalizowany symbolem na
wyświetlaczu.

Po ponownym naciśnięciu przycisku jest możliwy wybór żądanego stanu recyrkulacji sygnalizowany przez odpowiedni symbol na wyświetlaczu. W tych warunkach ponowne uaktywnienie ręczne AQS może powodować zaparowanie szyb.

Gdy ustawiona jest ręczne kontrola recyrkulacji znika napis FULL i z symbolu recyrkulacji na wyświetlaczu zniknie A.

Przycisk wyłączenia sprężarki klimatyzacji L

Naciśnięcie przycisku , gdy jest
wyświetlany symbol na wyświetlaczu powoduje wyłączenie sprężarki klimatyzacji.

Ponowne naciśnięcie przycisku, gdy nie jest wyświetlany symbol na wyświetlaczu przywraca się automatyczną kontrolę włączania sprężarki przez system: ten stan zasygnalizowany zostaje pojawieniem się symbol na wyświetlaczu.

Po wyłączeniu sprężarki klimatyzacji system wyłącza recyrkulacj ę, aby unikną zaparowania szyb. Gdy system jest w stanie utrzymać żądaną temperaturę, z wyświetlacza znika napis FULL. Jeżeli natomiast system nie jest w stanie utrzymać żądanej temperatury, pulsuje wyświetlana temperatura i z wyświetlacza znika również napis AUTO.

OSTRZEŻENIE Przy wyłączonej sprężarce klimatyzacji nie jest możliwy dopływ do wnętrza powietrza o temperaturze niższej od temperatury powietrza zewnętrznego; ponadto, w szczególnych warunkach klimatycznych szyby mogą się szybko zaparować, ponieważ doprowadzane powietrze nie jest osuszane.

Wyłączenie sprężarki klimatyzacji zostaje zapamiętane także po wyłączeniu silnika.

Aby przywrócić automatyczną kontrolę włączenia sprę- żarki, należy ponownie nacisnąć przycisk   lub nacisnąć
przycisk AUTO.

Przy wyłączonej sprężarce klimatyzacji jeżeli temperatura zewnętrzna jest wyższa od ustawionej, układ nie jest w stanie uzyskać ustawionej temperatury i zasygnalizowane zostanie to pulsowaniem ustawionej temperatury na wyświetlaczu przez kilka sekund, a następnie zgaśnie napis AUTO.

W warunkach wyłączonej sprężarki możliwe jest wyzerowanie ręczne prędkości wentylatora.

Gdy sprężarka jest włączona i silnik uruchomiony nie można zmniejszyć prędkości wentylatora poniżej jednej kreski podświetlonej pokazywanej na wyświetlaczu.

Sprężarka jest automatycznie wyłączana, gdy temperatura zewnętrzna powietrza jest niższa od -6 C. W tym stanie symbol na wyświetlaczu pulsuje przez 10 sekund, a następnie gaśnie.

Sprężarka jest automatycznie włączana ponownie, gdy temperatura zewnętrzna powietrza zewnętrznego jest wyższa od -4 C.

Przycisk MONO A (wyrównanie ustawionych temperatur i dystrybucji powietrza)

Po naciśnięciu przycisku MONO wyrównuje się automatycznie temperatura powietrza po stronie pasażera siedzenia przedniego i kierowcy i dlatego możn ...

Przycisk szybkiego odszraniania / odparowania szyb O

Naciskając ten przycisk, klimatyzacja uaktywnia automatycznie wszystkie funkcje niezbędne dla przyspieszenia odszronienia /odparowania szyby przedniej i szyb bocznych ...

Zobacz tez:

Siedzenia ogrzewane
Wskazówka: Stosowanie tej funkcji przy wyłączonym silniku spowoduje rozładowanie akumulatora. Wskazówka: Liczba zapalonych lampek obok przycisku oznacza wybrany poziom. Wskazówka: Ustawienie ogrzewania jest oznaczone kolorem czerwon ...

Wprowadzenie
Dotyczy samochodów z przekładnią multitronic Samochód jest wyposażony w elektronicznie sterowaną przekładnię bezstopniową (multitronic). W przeciwieństwie do dotychczasowych przektadni automaty ...

Przed jazdą
Niżej wymienione czynności należy wykonywać w zależności od warunków pogodowych: Nie należy próbować na siłę opuszczać zamarzniętej szyby bocznej ani uruchamiać prz ...

Categorie