Lexus IS300h: Komunikat ostrzegawczy dotyczący układu hybrydowego

Komunikat ostrzegawczy jest wyświetlany automatycznie, gdy w układzie hybrydowym pojawi się usterka lub podjęta będzie próba jego niewłaściwej obsługi.

Jeżeli na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pokazany będzie komunikat ostrzegawczy, należy go przeczytać i postępować zgodnie z instrukcjami.

Komunikat ostrzegawczy dotyczący układu hybrydowego


Jeżeli zaświeci się lampka ostrzegawcza, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy albo odłączony jest akumulator 12-woltowy.

Hybrydowy układ napędowy może nie dać się uruchomić. W tym przypadku należy ponownie spróbować uruchomić układ. Jeżeli nie włącza się lampka kontrolna "READY", należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub z innym specjalistycznym warsztatem.

Wyczerpanie się paliwa

Kiedy w pojeśdzie wyczerpało się paliwo i hybrydowy układ napędowy nie może być uruchomiony, należy zatankować pojazd benzyną przynajmniej na tyle, aby zgasła lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa ( S. 577).

Jeżeli w samochodzie jest tylko niewielka ilość paliwa, hybrydowy układ napę- dowy może nie dać się uruchomić. (Standardowa ilość dolanego paliwa powodująca zgaśnięcie lampki ostrzegawczej niskiego poziomu paliwa wynosi około 10 l, kiedy pojazd ustawiony jest na poziomej powierzchni. Gdy samochód stoi na pochyłości, wartość ta może być inna i ilość paliwa należy odpowiednio zwiększyć.)

Fale elektromagnetyczne

Akumulator trakcyjny

Akumulator trakcyjny ma ograniczoną żywotność. Całkowita żywotność eksploatacyjna akumulatora trakcyjnego może się zmieniać, stosownie do stylu i warunków jazdy.

Deklaracja zgodności

Niniejszy model spełnia wymagania odnośnie emisji wodoru, zgodnie z przepisami ECE100 (Bezpieczeństwa akumulatorów pojazdów elektrycznych).


Środki ostrożności dotyczące wysokiego napięcia

Pojazd ten posiada instalacje prądu stałego i prądu przemiennego, jak również instalację prądu stałego o napięciu 12 wolt. Napięcie prądu stałego i prądu przemiennego jest bardzo niebezpieczne i może powodować poważne oparzenia i porażenia prądem elektrycznym, które mogą prowadzić do śmierci lub powa żnych obrażeń ciała.

Środki ostrożności, których należy przestrzegać w razie wypadku drogowego

Aby ograniczyć ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała, należy stosować nast ępujące środki ostrożności:

Akumulator trakcyjny

Pojazd ten posiada szczelny akumulator niklowo-wodorkowy. Akumulatora trakcyjnego nie należy nigdy odsprzedawać, przekazywać lub modyfikować.

Aby zapobiec wypadkom, akumulatory trakcyjne, które zostały wymontowane ze złomowanego samochodu, są odbierane przez autoryzowane stacje obsługi Lexusa lub inne specjalistyczne warsztaty. Nie wolno samodzielnie przeprowadzać złomowania akumulatora.

Jeżeli akumulatory nie będą prawidłowo odbierane, mogą mieć miejsce następujące zdarzenia, w wyniku których może dojść do śmierci lub powa żnych obrażeń ciała:

Podczas odsprzedaży lub przekazania samochodu innej osobie możliwość zaistnienia wypadku jest szczególnie duża, ponieważ osoba odbierająca pojazd może nie być świadoma tych niebezpieczeństw.


Otwór wentylacyjny akumulatora trakcyjnego

Otwór wentylacyjny do pobierania powietrza doprowadzanego do akumulatora trakcyjnego

Z prawej strony oparcia tylnego fotela znajduje się otwór wentylacyjny do pobierania powietrza dla celów chłodzenia akumulatora trakcyjnego. Je ...

Zabezpieczenie przed kradzieżą

...

Zobacz tez:

Ważne zasady bezpieczeństwa
Asystent znaków drogowych pełni jedynie funkcję pomocniczą i nie zawsze może prawidłowo wyświetlać ograniczenia prędkości lub zakazy wyprzedzania. Ustawione znaki drogowe mają zawsze priorytet przed wskazaniem asyst ...

Fachowy serwis
Fachowy serwis posiada niezbędną wiedzę techniczną, narzędzia specjalne i kwalifikacje konieczne do prawidłowego wykonania odpowiednich czynności w pojeździe. Dotyczy to w szczególności wszelkich prac związanych z b ...

Podłączanie urządzeń zewnętrznych do gniazda AUX
Aby skorzystać z gniazda AUX, należy podłączyć przenośny odtwarzacz audio, nacisnąć przycisk "MEDIA" lub wybrać pozycję "AUX" lub "A/V" na ekranie "èródło". Podłączanie ...

Categorie