Lexus IS300h: Obsługa wyświetlacza wielofunkcyjnego

Lexus IS300h –>  Zespół wskaśników –> Wyświetlacz wielofunkcyjny –> Obsługa wyświetlacza wielofunkcyjnego

Obsługa obszaru wyświetlania zawartości

Obszar wyświetlania zawartości obsługiwany jest przy użyciu przycisków sterowania zespołem wskaśników.

Obsługa obszaru wyświetlania zawartości


  1. : Wybór menu zakładek

: Zmiana wyświetlanej
zawartości, przewini ęcie do góry/do dołu i przesuwanie kursora

  1. Naciśnięcie: Wybór/wprowadzanie zmiany ustawień Naciśnięcie i przytrzymanie: Wyzerowanie
  2. Powrót do poprzedniego ekranu Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje wyświetlenie pierwszego ekranu z wybranej zakładki

Z wyjątkiem wersji F SPORT

  1. Naciśnięcie: Wyświetlenie głównego ekranu Naciśnięcie i przytrzymanie: Zapisanie wyświetlanego ekranu jako głównego ekranu
  1. Przesuwanie głównego licznika Po przesunięciu głównego licznika w prawo, zakładki menu będą wyświetlane po lewej stronie.

Zapisywanie głównego ekranu (z wyjątkiem wersji F SPORT)

Wyświetlany główny ekran może zostać zastąpiony wybranym zapisanym ekranem.

Aby zapisać ekran jako główny, należy wyświetlić żądany ekran i nacisnąć i przytrzymać  .


Wyzerowanie informacji podróżnych

Aby wyzerować średnie zużycie paliwa (od wyzerowania)/średnią prędkość jazdy (od wyzerowania)/czas jazdy (od wyzerowania) wyświetlane w zakładce   , należy
wyświetlić żądane wskazanie i nacisnąć i przytrzymać .


Jeżeli możliwe jest wyzerowanie dwóch wskazań, wyświetlony zostanie ekran wyboru.

Obsługa obszaru wyświetlania licznika przebiegu całkowitego/licznika przebiegu dziennego

Wskazania wyświetlane w tym obszarze obsługiwane są za pomocą licznika przebiegu całkowitego/licznika przebiegu dziennego oraz przycisku zerowania

Naciśnięcie: Zmiana wyświetlanego wskazania

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę wyświetlanego wskazania.

Naciśnięcie i przytrzymanie: Wyzerowanie

Należy wyświetlić żądany licznik przebiegu dziennego oraz nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby go wyzerować.

Obsługa obszaru wyświetlania licznika przebiegu całkowitego/licznika przebiegu dziennego


Zestawienie elementów funkcyjnych

Wyświetlacz wielofunkcyjny pokazuje różnorodne informacje dotyczące jazdy, takie jak temperatura zewnętrzna. Umożliwia również zmian ...

Menu zakładek

Wybrać zakładkę, aby wyświetlić jej zawartość. Informacje podróżne Wyświetlane są różne informacje dotycz ...

Zobacz tez:

Kasowanie danych osobistych
Przejście do ekranu "Usuń dane osobiste": Przycisk "MENU"  "Konfiguracja"   "Ogólne" "Usuń dane osobiste" Wybrać pozycję "Usuń". W pierwszej kolejności należy dokładnie sk ...

Podgrzewanie kierownicy
Włączanie/wyłączanie podgrzewania kierownicy Kiedy podgrzewanie kierownicy działa, świeci się lampka kontrolna. Z podgrzewania kierownicy można korzystać, gdy przycisk rozruchu ustawiony je ...

Wskazówki ogólne
Ze statystyk wypadków wynika, że dzieci przewożone na fotelach tylnych są bezpieczniejsze niż na fotelach przednich. Dlatego koniecznie zalecamy montaż fotelika dziecięcego na tylnym fotelu. Pojazdy z funkcją automatycznego w ...

Categorie